123454321
 

Съгласие за обработка на данни и публична оферта

Информация относно платформата

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и "ВИТАЛАМА" ЕООД, ЕИК: 206037242 (Доставчикът mindset-s.com).

 1. Номер на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието 206037242, регистрирано спрямо законодателството на Република България.

 2. Със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, София, Ж.К.Експерементален бл. 38 вх. 1 ет. 6 ап. 62

1 Условия за ползване

1.1 С регистрацията си на електронната платформа за обучения mindset-s.com, всеки участник в курса декларира, че е съгласен с общите условия за ползване на сайта.

1.2 При попълване на формата за регистрация, всеки участник в курса подава заявление за участие, като всеки курсист записва:

 • трите си имена;

 • имейл и телефон за връзка.

1.3 С попълването на тази регистрационна форма, всеки един от участниците за обучение в Образование на бъдъщетоl декларира, че:

 • притежава основна компютърна грамотност;

 • при необходимост може да предостави медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние;

 • заявява участие в избрания курс по свое собствено желание.

 2 Политика за поверителност

2.1 Нашата мисия е да помагаме на хората с решения на техните проблеми и поради това се стремим нашите потребители винаги да са доволни от услугите ни, независимо дали са безплатни или платени. В тази връзка ние ще направим всичко по силите ни нашите потребители да получат желаните реални резултати, а настоящият документ се изготвя поради изискването на българското законодателство за съществуването на такъв.

2.2 Настоящият документ съдържа Общите условия.

2.3 Тези условия обвързват всички потребители. Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.4 Mindset-s.com не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета. "ВИТАЛИМА" ЕООД не задължава изрично подаването на лични данни, освен в случаите, в които е законосъобразно и целесъобразно.

2.5 Също така, потребителите ни по всяко време могат да оттеглят съгласието си с общите условия, което от своя страна може да породи редица неизправности и проблеми с доставянето на предлаганата от нас услуга.

2.6 Mindset-s.com, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от liklakschool.com с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

2.7 Горепосочената информация, както и e-mail адресите, които съобщавате на сайта при регистрация, се използват единствено във връзка с функционирането на mindset-s.com и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

3 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ОФЕРТА и авторски права

3.1 Предмет на договора е предоставянето на платени информационни и консултантски услуги в областта на допълнителното обучение в съответствие с разработените от Изпълнителя програми за организиране и провеждане на обучения с участието на специалисти от съответната квалификация и ниво на обучение.

3.2 Учебните занятия се състоят от онлайн уроци или видеоклипове, учебни помагала, текстови документи, презентации, онлайн симулатори, изображения и публикации, създадени предварително от специалисти.  Уроците за преподаване могат да включват и домашни задачи с преподавател, наблюдаващ курса или групата, тестване, различни допълнителни задачи.

3.3 Достъпът до съдържанието на Групата в рамките на избрания от Клиента курс (включително всички раздели и материали, които го съдържат) може да бъде осигурен едновременно или модулно, след изпращане на тестовата форма от Клиента и проверка от Ментора. Условията за приоритетния достъп до материалите на групата на всеки отделен курс се намират на уебсайта на изпълнителя.

3.4 Клиентът се задължава да приеме условията на настоящото Споразумение и Политиката за поверителност, както и да заплати услугите на Изпълнителя в рамките на избрания курс, в съответствие с условията на Споразумението.

3.5  Наличните възможности за обучение за онлайн курсове, цена, условия на Услугите, останалата информация и начин на плащане са достъпни в Интернет на адрес: www.mindset-s.com

3.6 Информацията и други материали, включително електронни носители, аудио и видео записи, предоставени на Клиента от Изпълнителя като част от предоставянето на Услугите по това Споразумение, са конфиденциална информация, предназначена изключително за Клиента и не може да бъде предавана на трети страни.

3.7 Ако Клиентът разреши разпространението на посочената информация, той носи отговорност пред Изпълнителя за загуби, причинени от факта на разпространение на информация под формата на глоба, чийто размер е в 10 пъти повече от стоимоста на курса, както и пълно спиране от обучение без възможност за продължаване и връщане на пари за платени услуги.

3.8 Програмата за предоставяне на Услугата, включително условията, формите и методите за изпълнение на Програмата, се определя от Изпълнителя.

3.9 Изпълнителят има право да променя учебния материал, цената, условията на тази публична оферта без предварително съгласуване с Клиента, като същевременно гарантира публикуването на променените условия на уебсайта на Изпълнителя.

3.10 Услугите на Изпълнителя по предоставяне на достъп до курсовите материали на Клиента се считат за предоставени след изтичане на срока за достъп.

3.11 Услугите на Изпълнителя за предоставяне на консултантски услуги на Наставника се считат за завършени след края на периода на консултации.

 

4 ПОРЪЧКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРА.

4.1 Текстът на настоящото споразумение е обществено споразумение (публична оферта), в съответствие с което Изпълнителят поема задължението за предоставяне на Услугите във връзка с неопределен брой лица (Клиенти), подали заявление за предоставяне на Услугите.

4.2 Поставянето на настоящото Споразумение на официалния уебсайт на Изпълнителя в Интернет на адрес: www.mindset-s.com/публична оферта  е публично предложение (оферта) на Изпълнителния директор за сключване на това Споразумение, адресирано до неопределен брой лица, и представлява официален документ ,

4.3 Фактът на приемане (приемане) от Клиента на условията на това Споразумение (оферта) е регистрацията и плащането или частичното плащане на уебсайта на Изпълнителя на поръчаната Услуга във времето и начина в съответствие с условията на Споразумението.

4.4 Приемането от страна на клиента на настоящото споразумение означава, че той е запознат и е напълно съгласен с всички разпоредби на настоящото споразумение.

4.5 За приемане на настоящото Споразумение (оферта) Клиентът попълва всички данни под формата на плащане, посочени от настоящото споразумение, на официалния уебсайт на Изпълнителя в Интернет на адрес: www/mindset-s.com  или лично да се свържете с Изпълнителя. Регистрацията на клиента се обработва от Изпълнителя по начина и условията, предвидени в от Споразумението.

 4.6 Услугата се заплаща по начина и в съответствие от Споразумението.

За да се гарантира правната сила на това споразумение, не се изисква неговото изпълнение на хартиен носител и подписване от страните. Договорът се счита за сключен в опростена писмена форма, при спазване на процедурата за неговото приемане.

4.7 Споразумението е валидно от момента на получаване на плащането по сметката на Изпълнителя до приключване на задълженията и взаимните разплащания между страните.

 

5 ПОРЪЧКА НА УСЛУГИ

5.1 Изпълнителят предоставя Услугата на клиента само ако са изпълнени следните условия:

Клиентът извърши Регистрацията и плащането на уебсайта на Изпълнителя, който се намира на, www.mindset-s.com  както и на всяка дъщерна страница от списъка с курсове

5.2 Изпълнителят не започва да предоставя услуги по Споразумението, докато Клиентът не изпълни задълженията си, предвидени в настоящото Споразумение.

5.3 Достъпът на клиента до материалите в групата, след като плащането бъде отворено едновременно или в модули, в зависимост от избрания от клиента курс.

5.4 Ако Клиентът е платил за Курса, където програмата на Изпълнителя предвижда обучение по модули, тогава достъпът до следващия модул се отваря само след преминаване на теста и проверка на резултатите от теста от Наставника.

5.5 Всеки урок е онлайн урок или видео. Освен това всеки урок може да включва други материали за обучение, включително средства за тестване на придобитите знания под формата на тестване, домашна работа (практическа работа) и допълнителни задачи. Преглеждането от Клиента на видеозаписи, достъпа до материали, преминаването на тестове, завършването на домашни задачи и всякакви допълнителни задачи се извършва чрез влизане в групата на личните книги от личен акаунт.

5.6 След всеки урок, включващ домашна работа (практическа работа), Клиентът извършва практическа работа и оставя резултата за проверка от Наставника в коментарите по заданието в Групата или попълва тестови формуляри.

5.7 Наставникът проверява и оставя коментари за такава практическа работа, извършена от Клиента, като отговаря на коментара на Клиента в Групата или чрез лична кореспонденция в Messenger на сметката на Клиента в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на такава работа.

5.8 В случай на официални празници, други събития и форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват навременното преразглеждане на практическата работа, периодът на преглед може да бъде увеличен, за което Изпълнителят уведомява Клиента, като публикува информация на уебсайта www.mindset-s.com или чрез уведомяване група.

5.9 Резултатът от практическата работа на Клиента може да бъде използван от Изпълнителя за рекламиране на техните услуги и като публична демонстрация за съществуващи или потенциални клиенти, без да плаща възнаграждение на Клиента.

5.10 След като Клиентът проучи всички материали, изпълни задачите и провери от Наставника всички практически задачи в сроковете, определени от избраната Тарифа на курса, Клиентът получава електронно удостоверение (изображение) за обучение на уебсайта на Изпълнителя, посочващ посоката и предмета на обучение, името и фамилията на Клиента, в съответствие с данни, получени по време на регистрацията.

5.11 Достъпът и срокът за достъп до платения курс се предоставят на Клиента при условията, описани на уебсайтовете на Изпълнителя: www.mindset-s.com

5.12 Услугата се предоставя на Клиента в размер, съответстващ на сумата на предварително плащане, извършена от него. Ако страните са се споразумели за частично плащане за обучение и Клиентът не заплати договорената част от пълната цена на Услугата, Изпълнителят има право да ограничи достъпа до материали в Групата, докато клиентът не плати уговорената част от общата цена на Услугата.

5.13 Изпълнителят си запазва правото да отстрани Клиента от обучение в случай на немотивирано агресивно поведение на Клиента по отношение на Изпълнителя, Ментора, както и всеки клиент на Изпълнителя.

5. 14 Услугите на Изпълнителя се считат за правилно предоставени и приети от Клиента, ако в рамките на 7 (седем) календарни дни от края на Консултативния период Клиентът не се е обърнал към Изпълнителя с възражение за качеството и обхвата на такива услуги чрез изпращане на подходяща рекламация (жалба) за Имейл адрес на изпълнителя memoryupcenter@gmail.com.

5. 15 Започвайки от 8-ия (осмия) ден от периода след консултация, Клиентът няма право да изисква от Изпълнителя да предостави писмени или устни консултации на Наставника, да подаде жалби (оплаквания) за качеството и обхвата на предоставените услуги или да поиска възстановяване на средства.

5.16 Ако Клиентът не овладее правилно избраната от него програма за обучение в установения период на Консултативния период поради недостатъчни индивидуални способности или неприсъствие на уроци независимо от причините, тези обстоятелства няма да са доказателство за лошото изпълнение на услугите от Изпълнителя.

5.17 След предоставянето на услугите за предлагане, страните нямат претенции една към друга.

 

6 ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ, ПРОЦЕДУРА ЗА ПЛАЩАНЕ, ВЪЗСТАНОВЕНИ

 

6.1 Цената на Услугите по това споразумение е посочена на уебсайта и се определя от избраната тарифа на онлайн курса, публикувана на уебсайта www.mindset-s.com

6.2Цената на услугите не включва такси, начислявани от банки и / или платежни системи за извършване на плащане. Разходите за комисионна се заплащат от Клиента допълнително.

 Цената може да бъде променена и зависи от: избраната Тарифа; количествени и качествени промени в програмата на обучителния онлайн курс; индивидуални отстъпки на клиента.

6.3 Плащането за Услугите по избраната Тарифа се извършва от Клиента с предварително плащане в размер на 100%.  Ако страните са се съгласили да плащат за предоставянето на Услугата на части, Клиентът е длъжен да плати за частите в съответствие с условията на Курса, избран от Клиента, посочен на уебсайта www.mindset-s.com

6.4 Ако Клиентът не успее да плати част от предоставянето на Услугата до изтичане на срока, Изпълнителят има право да откаже на Клиента да предостави допълнително Услугата и да ограничи достъпа до Групата до извършване на плащането.

Плащането за Услугите от Клиента се извършва чрез: прехвърляне на средства чрез платежни системи, използвани от Изпълнителя на Сайта; превод на средства по разплащателните сметки на Изпълнителя чрез парични преводи към данните, предоставени на клиента; използването на други методи, които могат да бъдат договорени допълнително от страните във всеки отделен случай.

 6.5 Услугата ще се счита за платена при получаване на средства в личните сметки на Изпълнителя. Датата на изпълнение от Клиента на задължения за заплащане на услугите на Изпълнителя е датата на получаване на средства по сметката на Изпълнителя. Преведените от Клиента средства се считат за кредитирани по текущата сметка на Изпълнителя, при условие че Изпълнителят получи от банката потвърждаващи платежни документи, идентифициращи плащането на Клиента.

6.6 Цената на заплатените от Клиента услуги не се възстановява, ако Клиентът е отказал да предостави Услугите на Изпълнителя, т.е. прекрати онлайн курса преди неговото завършване (независимо от причините) или не завърши курса (независимо от причините), с изключение на предвиденото в точка 6.7. от настоящото споразумение.

6.7. Изпълнителят възстановява на Клиента, ако Клиентът официално се е обърнал към Изпълнителя и е подал заявление за възстановяване на средства за обучение в Онлайн Курса на имейла на Изпълнителя на memeoryupcenter@gmail.com, само при следните условия:

6.7.1. Клиентът официално се обърна към Изпълнителя, преди Изпълнителят да одобри акаунта на Клиента във Facebook групата.

6.7.2. Клиентът официално се свърза с Изпълнителя в рамките на първите 24 часа след като Изпълнителят одобри Facebook акаунта на Клиента.

6.7.3. Клиентът официално се обърна към Изпълнителя с възражение за качеството и обхвата на Услугите или за незадоволителен личен резултат след обучение по Програмата на курса в продължение на 7 (седем) календарни дни от края на Консултативния период. Обжалването може да бъде разгледано от Изпълнителя, при условие че Клиентът е изпълнил обема задачи в размер на 100% (сто процента), предвиден в програмата на курса, преди крайния срок за периода след консултация.

Около 100% (сто процента) завършване на обхвата на задачите на курсовата програма от Клиента може да свидетелства за коментарите му, оставени под всяка задача във Facebook Group и всички тестови задачи под формата на електронни и хартиени формуляри, попълнени от Клиента, които бяха предложени по време на обучение изпълнител. В случай на неспазване на тези условия от страна на Клиента, услугите на Изпълнителя се считат за предоставени качествено и пълноценно в съответствие от настоящото споразумение.

6.7.4. Искане за възстановяване може да бъде разгледано от Изпълнителя в рамките на 24 часа. Изпълнителят извършва пълн възстановяване на пари по данни на платеца, задържайки комисионната на банкови, кредитни организации и съответните платежни системи за извършване на плащания за избраните услуги, както и възстановяване на средства. Възстановяването на суми се извършва в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от датата, на която Изпълнителят получи искането на Клиента за възстановяване и достъпът до съдържанието на Групата за Клиента ще бъде затворен в момента на официалното искане за възстановяване.

7 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. Изпълнителят се задължава:

7.1.1. Гарантиране на предоставянето на Учебни услуги с подходящо качество в рамките на договореното от страните време.

7.1.2. Осигурете на Клиента достъп до Групата за предоставяне на Услугите по Споразумението.

7.1.3. Използвайте всички лични данни и друга поверителна информация за Клиента само за предоставяне на услуги, без да ги прехвърляте на трети страни.

7.1.4. Ако е необходимо, дайте устни или писмени онлайн консултации на Клиента по допълнителни въпроси, свързани с предоставянето на Услугата по време на предоставянето на съответната Услуга. Сложността на въпроса, обхватът и срокът на консултацията се определят за всеки случай от Изпълнителя независимо.

7.2. Изпълнителят има право:

7.2.1. Променете учебния материал, цената и списъка на Услугите без предварително съгласуване с Клиента.

7.2.2. Добавете имейл адреса на клиента, предоставен по време на регистрацията, към вашия пощенски списък. В същото време Клиентът има право да откаже писма, изпратени от Изпълнителя, като кликне върху връзката, предоставена в имейла.

7.2.3. Да спре обучителния процес на Клиента по свое усмотрение, без възможност за обжалване и възстановяване на пари, платени за онлайн курса, ако действията или обстоятелствата, създадени от Клиента, заплашват или могат да застрашат бъдещия процес на обучение или поверителността на материалите на Онлайн Курса.

7.2.4. Използвайте работата, извършена от Клиента по време на обучение, за рекламни цели.

7.2.5. Поискайте плащане на техните услуги в съответствие с условията на настоящото споразумение.

7.2.6. Да получи от Клиента всяка информация, необходима за изпълнение на задълженията му по Споразумението. В случай, че не е предоставено или непълно или неточно предоставяне на информация от Клиента, Изпълнителят има право да спре изпълнението на задълженията си по Споразумението, докато не бъде предоставена необходимата информация.

7.2.7. Не започвайте да изпълнявате задълженията си по договора в случай на нарушение от страна на Клиента на срока за плащане за услугите на Изпълнителя, предвиден в точка 5.3 от настоящия договор, до извършване на плащането.

7.2.8. Да запазят в своя полза средствата, внесени от Клиента за заплащане на услуги в пълен размер в случай на отказ на Клиента да предостави платените Услуги, с изключение на случаите, предвидени в точка 5.7. от настоящото споразумение, независимо от причините за отказ на предоставените услуги и / или прекратяване на онлайн курса.

7.2.9. Да изменя настоящото споразумение за обществена оферта и / или да оттегли споразумението по всяко време по свое усмотрение. Ако Изпълнителят направи промени в публичната оферта, такива промени влизат в сила след публикуване на изменения текст на публичната оферта на уебсайта www.mindset-s.com, ако има различен срок за промените в силата не е определена допълнително в текста на Споразумението за оферта.

7.2.10. Незабавно спрете предоставянето на услуги на Клиента и му откажете достъп до Групата без възможност за възстановяване на платените средства в случай на нарушение от страна на Клиента на изискванията по ал. 6.3.1-6.3.7, както и при съмнение от страна на Изпълнителя или ако действията на Клиента разкрият признаци, които нарушават авторските права на Изпълнителя и поверителността на материалите на Онлайн Курса.

 

7.3. Клиентът се задължава:

7.3.1. Спазвайте всички правила за получаване на Услуги, установени от Изпълнителя на тази оферта.

7.3.2. Да не разпространява никакви информационни материали на Изпълнителя и да не ги излага на възможно разпространение, получени по време на предоставянето на Услугите, както и да не ги копира или записва на аудио и / или видео носители. Ако Клиентът разреши разпространението на тази информация, той носи отговорност пред Изпълнителя за загуби, причинени от факта на разпространение на информация, включително пропуснати ползи, в размер, определен в точка 3.7

7.3.3. Своевременно плащайте за услугите на Изпълнителя по предвидения начин, предвиден в настоящото Споразумение.

7.3.4. Платете пълната цена на Услугите преди началото на предоставянето на такива Услуги. С изключение на случаите, когато Клиентът и Изпълнителят са се споразумели да платят предоставянето на Услугата на части.

7.3.5. Да се ​​държи правилно, да спазва дисциплина и общоприети норми на поведение, да не използва нечестив език и да не докосва темата за религията, политиката, да не предприема действия, насочени към разпалване на междуетническа, междурелигиозна, каквато и да е друга омраза във връзка с други клиенти, ментори и всички служители на Изпълнителя ,

7.3.6. Отговорете на имейлите на Изпълнителя в рамките на 3 (три) работни дни, изпратени на имейла на Клиента, посочен при Регистрацията, с искане за информация, потвърждаваща точността на информацията за самоличността на Клиента, неговото местожителство и телефон за връзка или за етапа на преминаване на програмата на онлайн курса.

7.3.7. Когато регистрирате и плащате за Услугите, на уебсайта на Изпълнителя посочвайте изключително достоверна информация за себе си.

 

7.4. Клиентът има право:

7.4.1. За да се отпишете от писма, изпратени от Изпълнителя, като кликнете върху връзката, предоставена в имейла.

7.4.2. Получавайте услуги с подходящо качество в съответствие с предвидените в споразумението тарифи.

7.4.3. Свържете се с Изпълнителя по всички въпроси, свързани с предоставянето на услуги.

7.4.4. Свържете се с Изпълнителя с изявление за възстановяване на средства, платени за предоставяне на услуги, в случаите, предвидени в точка 5.7. от настоящото споразумение.

 

8 Какви лични данни събира Mindset-s.com? Как и с кого ги споделяме?

8.1 Личните данни се събират и обработват за следните цели: счетоводни, защита на информационната сигурност и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

8.2 Личните данни на ползвателя се събират и обработват на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и чл. 6 ал. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното: изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата и в Изпълнение на задълженията на към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;

 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;

 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора;

 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

8.3 Прилагат се следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите: законност и добросъвестност; точна определеност на целите на обработката; съотносимост с целите на обработката; точност и актуалност; съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

8.4 Не се събират и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

8.5 При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

8.6 В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят "ВИТАЛИМА" ЕООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

8.7 "ВИТАЛИМА» ЕООД предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

"ВИТАЛИМА" ЕООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

"ВИТАЛИМА" ЕООД предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

"ВИТАЛИМА" ЕООД предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

 • чл. 251в от Закона за електронните съобщения (от 29 Март 2018г.);

 • чл. 16, ал. 3 от Закона за електронната търговия (от 28 Юли 2015г);

 • чл. 25, ал. 1 и ал.2 от Закона за министерство на вътрешните работи (от 30 Януари 2018г).

8.8 След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, "ВИТАЛИМА" ЕООД унищожава получените данни.

9 За лицата ненавършили 16 години

9.1 За Ползватели, които не са навършили 16 години – всяка безплатна услуга, която предлагаме без необходимост от регистрация може да бъде използвана свободно. Ако се пристъпи към регистрация в сайта или поръчка на услуга, съответно Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

9 Достъп до предоставените данни

9.1 Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до "ВИТАЛИМА" ЕООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

9.2 "ВИТАЛИМА" ЕООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

9.3 Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от "ВИТАЛИМА" ЕООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице;

 • физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по чл. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца, всяка следваща заявка е на стойност 99лв. с ДДС.

9.4 Физическото лице, чиито данни се обработват от "ВИТАЛИМА" ЕООД има право по всяко време да поиска от "ВИТАЛИМА" ЕООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

9.5 Заличаването или „правото да бъдеш забравен" не е абсолютно право. Има ситуации, в които може да бъде отказано такова действие от "ВИТАЛИМА" ЕООД:

 • за правото на свобода на изразяване и информация;

 • за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;

 • архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;

 • за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

9.6 Исканията, отправени до "ВИТАЛИМА" ЕООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

 • описание на искането;

 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;

 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

9.7 Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред "ВИТАЛИМА" ЕООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

10 С цел максимална информираност и защита на потребителите при онлайн разплащания "ВИТАЛИМА" ЕООД в качеството си на търговец предоставя следната информация

10.1. Данни за търговеца:

10.1.1. име на търговеца (изписано по начина, по който ще фигурира в банковото извлечение на картодържателя): "ВИТАЛИМА" ЕООД, България.

10.1.2. адрес: гр. София, Ж,К, ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЕН бл 38 ап.62

10.1.3. телефони: 0877888238

10.1.4. e-mail за контакт.: Използва се формата за контакт на сайта.

10.2. Описание на предлаганите стоки и/или услуги (предлаган асортимент, съдържание, количество и др.);

10.3. Цени на стоките и/или услугите, дължими данъци и такси се предоставят за всеки отделен проект

10.4. Валута, в която са калкулирани цените е български лева.

10.5. Условия и начини за доставка на стоки/предоставяне на услуги и цена на доставката: Доставката се извършва по електронен път.

10.6. Политика на ТЪРГОВЕЦА по защита на личните данни на клиентите и политика на ТЪРГОВЕЦА за сигурност при предаване на данните за разплащания с карти;

10.7. Условия на търговеца за работа с клиенти – Търговецът публикува на достъпно място в интернет страницата си условията за отмяна на плащане/поръчка на стока и/или услуга; възстановяване на суми и връщане на закупена стока:

10.7.1. Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy):

За отказ, купувачът следва само да се свърже с „ВИТАЛИМА" ЕООД чрез формата за контакт и да заяви отказ. Ако потребителят не е получил достъп до вече платено обучение, може да изиска връщане на заплатената сума. Ако потребителят получи достъп до заплатено обучение, той няма право да претендира за връщане на парите, защото услугата вече е предоставена, независимо дали курсовете се гледат или не.

10.7.2. Условия за връщане на закупена стока (Return policy)

За отказ, купувачът следва само да се свърже с „ВИТАЛИМА" ЕООД чрез формата за контакт и да заяви отказ. Ако потребителят не е получил достъп до вече платено обучение, може да изиска връщане на заплатената сума. Ако потребителят получи достъп до заплатено обучение, той няма право да претендира за връщане на парите, защото услугата вече е предоставена, независимо дали курсовете се гледат или не.

10.7.3. Условия за възстановяване на заплатени от картодържателя суми (Refund policy):

За отказ, купувачът следва само да се свърже с „ВИТАЛИМА" ЕООД чрез формата за контакт и да заяви отказ. Ако потребителят не е получил достъп до вече платено обучение, може да изиска връщане на заплатената сума. Ако потребителят получи достъп до заплатено обучение, той няма право да претендира за връщане на парите, защото услугата вече е предоставена, независимо дали курсовете се гледат или не.

10.7.4. Условия на замяна на поръчана от картодържател стока/услуга:

– при невъзможност за търговеца да предостави на картодържателя поръчана от него стока или услуга, същия може да предложи алтернативна такава;

– при несъгласие, търговецът следва да възстанови стойността на непредоставената стока/услуга на картодържателя.

11 Информация от потребителите

11.1 mindset-s.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до „mindset-s.com" с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Mindset-s.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

12 Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на mindset-s.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Общи бележки

Mindset-s.com управлява този Сайт от офисът си във София, България. mindset-s.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Lmindset-s.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от mindset-s.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • името и адреса ни – „ВИТАЛИМА" ЕООД, гр. СОФИЯ 9000 Ж,К,ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЕН бл. 38. Ап. 62

 • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

 • цената на стоките записана до всеки продукт е крайна цена за клиента, като не се начислява ДДС, понеже дружеството не е регистрирано по ЗДДС.

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 30 без никакви допълнителни условия.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към mindset-s.com трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на mindset-s.com.com, но не и да го копира;

 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на mindset-s .com;

 • не трябва да посочва неявно, че mindset-s.com налага или препоръчва него или продуктите му;

 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на mindset-s .com ;

 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас като пишете memoryupcenter@gmail.com